Administration

Courses tagged with "Administration"

smart FIX Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
432000
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"6","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"6","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"538","wait_groupid":"539"},{"regstartdate":{"date":"3","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"3","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"556","wait_groupid":"557"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"6","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"558","wait_groupid":"559"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2022"},"regenddate":{"date":"11","month":"10","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"598","wait_groupid":"599"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"1","year":"2023"},"regenddate":{"date":"12","month":"1","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"609","wait_groupid":"610"},{"regstartdate":{"date":"2","month":"2","year":"2023"},"regenddate":{"date":"2","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"611","wait_groupid":"612"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"3","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"669","wait_groupid":"670"},{"regstartdate":{"date":"18","month":"4","year":"2023"},"regenddate":{"date":"18","month":"4","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"671","wait_groupid":"672"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Emely Zahn
 • Teacher: Simone Zahn

Administrating smart FIX

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"10","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"12","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"528","wait_groupid":"529"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"10","year":"2022"},"regenddate":{"date":"14","month":"10","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"530","wait_groupid":"531"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"9","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"532","wait_groupid":"533"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"2","year":"2023"},"regenddate":{"date":"10","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"8"},{"regstartdate":{"date":"19","month":"4","year":"2023"},"regenddate":{"date":"21","month":"4","year":"2023"},"maxusers":"8"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"6","year":"2023"},"regenddate":{"date":"16","month":"6","year":"2023"},"maxusers":"8"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"8","year":"2023"},"regenddate":{"date":"11","month":"8","year":"2023"},"maxusers":"8"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"13","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Emely Zahn
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier configuration and customizing

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Top Features smart FIX 5

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Importing and processing e-mails

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart MOBILE BACKEND Installation

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart MOBILE BACKEND Operation

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Customized smart FIX training

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
345600
timebase: [{"time":{"date":"19","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"10","groupid":"604","wait_groupid":"605"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Simone Zahn

Customized smart FLOW training

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
172800
regulartimebase: {}