smart FIX

Courses tagged with "smart FIX"

smart FIX Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
432000
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"2","month":"2","year":"2023"},"regenddate":{"date":"2","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"611","wait_groupid":"612"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"3","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"669","wait_groupid":"670"},{"regstartdate":{"date":"18","month":"4","year":"2023"},"regenddate":{"date":"18","month":"4","year":"2023"},"maxusers":"6","groupid":"671","wait_groupid":"672"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"5","year":"2023"},"regenddate":{"date":"9","month":"5","year":"2023"},"maxusers":"6","groupid":"750","wait_groupid":"751"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"6","year":"2023"},"regenddate":{"date":"6","month":"6","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"752","wait_groupid":"753"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"7","year":"2023"},"regenddate":{"date":"5","month":"7","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"758","wait_groupid":"759"},{"regstartdate":{"date":"2","month":"8","year":"2023"},"regenddate":{"date":"2","month":"8","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"760","wait_groupid":"761"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Administrating smart FIX

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"8","month":"2","year":"2023"},"regenddate":{"date":"10","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"9","groupid":"732","wait_groupid":"733"},{"regstartdate":{"date":"19","month":"4","year":"2023"},"regenddate":{"date":"21","month":"4","year":"2023"},"maxusers":"6","groupid":"734","wait_groupid":"735"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"6","year":"2023"},"regenddate":{"date":"16","month":"6","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"736","wait_groupid":"737"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"8","year":"2023"},"regenddate":{"date":"11","month":"8","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"738","wait_groupid":"739"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"13","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"6","groupid":"740","wait_groupid":"741"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"742","wait_groupid":"743"},{"regstartdate":{"date":"21","month":"3","year":"2023"},"regenddate":{"date":"23","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"770","wait_groupid":"771"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"772","wait_groupid":"773"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"15","month":"3","year":"2023"},"regenddate":{"date":"17","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"627","wait_groupid":"628"},{"regstartdate":{"date":"10","month":"5","year":"2023"},"regenddate":{"date":"12","month":"5","year":"2023"},"maxusers":"6","groupid":"629","wait_groupid":"630"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"7","year":"2023"},"regenddate":{"date":"14","month":"7","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"631","wait_groupid":"632"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"9","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"9","year":"2023"},"maxusers":"6","groupid":"633","wait_groupid":"634"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"10","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"635","wait_groupid":"636"},{"regstartdate":{"date":"31","month":"1","year":"2023"},"regenddate":{"date":"2","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"762","wait_groupid":"763"},{"regstartdate":{"date":"20","month":"6","year":"2023"},"regenddate":{"date":"22","month":"6","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"774","wait_groupid":"775"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition AutoClassifier

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"24","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"25","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"520","wait_groupid":"521"},{"regstartdate":{"date":"22","month":"2","year":"2023"},"regenddate":{"date":"23","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"645","wait_groupid":"646"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"5","year":"2023"},"regenddate":{"date":"26","month":"5","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"647","wait_groupid":"648"},{"regstartdate":{"date":"23","month":"8","year":"2023"},"regenddate":{"date":"24","month":"8","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"649","wait_groupid":"650"},{"regstartdate":{"date":"23","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"24","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"651","wait_groupid":"652"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"15","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"10","groupid":"756","wait_groupid":"757"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Subsystem Optimization

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"22","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"23","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"512","wait_groupid":"513"},{"regstartdate":{"date":"15","month":"2","year":"2023"},"regenddate":{"date":"16","month":"2","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"637","wait_groupid":"638"},{"regstartdate":{"date":"23","month":"5","year":"2023"},"regenddate":{"date":"24","month":"5","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"639","wait_groupid":"640"},{"regstartdate":{"date":"16","month":"8","year":"2023"},"regenddate":{"date":"17","month":"8","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"641","wait_groupid":"642"},{"regstartdate":{"date":"16","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"17","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"643","wait_groupid":"644"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition SPL Programming

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"28","month":"3","year":"2023"},"regenddate":{"date":"30","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"653","wait_groupid":"654"},{"regstartdate":{"date":"27","month":"6","year":"2023"},"regenddate":{"date":"29","month":"6","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"655","wait_groupid":"656"},{"regstartdate":{"date":"19","month":"9","year":"2023"},"regenddate":{"date":"21","month":"9","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"657","wait_groupid":"658"},{"regstartdate":{"date":"13","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"15","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"659","wait_groupid":"660"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"3","year":"2023"},"regenddate":{"date":"10","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"802","wait_groupid":"803"}]
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Field validation

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
1814400
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe

Web Verifier configuration and customizing

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Learning mechanisms in smart FIX

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"31","month":"3","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"788","wait_groupid":"789"},{"time":{"date":"28","month":"8","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"790","wait_groupid":"791"},{"time":{"date":"18","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"792","wait_groupid":"793"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon

Top Features smart FIX 5

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"25","month":"1","year":"2023"},"maxusers":"","groupid":"754","wait_groupid":"755"}]
regulartimebase: {}

Optimum Form Design

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart FIX Reporting

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"29","month":"9","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"786","wait_groupid":"787"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Mareike Scheffe

Optimum Support Requests

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"26","month":"6","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"794","wait_groupid":"795"}]
regulartimebase: {}

Importing and processing e-mails

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"27","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"796","wait_groupid":"797"}]
regulartimebase: {}

Customized smart FIX training

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
345600
timebase: [{"time":{"date":"19","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"10","groupid":"604","wait_groupid":"605"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Basics

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Verifier Basics

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Switchover to the Web Verifier

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Web Verifier Coaching

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Verifier Coaching

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}