Available courses

  smart FIX Basis

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  432000
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"3","month":"8","year":"2021"},"regenddate":{"date":"3","month":"8","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"102"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"9","year":"2021"},"regenddate":{"date":"7","month":"9","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"103"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"10","year":"2021"},"regenddate":{"date":"5","month":"10","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"104"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"11","year":"2021"},"regenddate":{"date":"9","month":"11","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"105"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"12","year":"2021"},"regenddate":{"date":"7","month":"12","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"165","wait_groupid":"166"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Mareike Scheffe
  • Teacher: Simone Zahn

  smart FIX Administration

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"4","month":"8","year":"2021"},"regenddate":{"date":"6","month":"8","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"108"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"10","year":"2021"},"regenddate":{"date":"8","month":"10","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"109"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"12","year":"2021"},"regenddate":{"date":"10","month":"12","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"110"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Simone Zahn

  Dokumentdefinition Grundlagen

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"8","month":"9","year":"2021"},"regenddate":{"date":"10","month":"9","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"113"},{"regstartdate":{"date":"10","month":"11","year":"2021"},"regenddate":{"date":"12","month":"11","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"114"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon

  Dokumentdefinition AutoClassifier

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"19","month":"8","year":"2021"},"regenddate":{"date":"20","month":"8","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"119"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"11","year":"2021"},"regenddate":{"date":"26","month":"11","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"120"}]
  • Teacher: Sarah Adrian

  Dokumentdefinition Mandantenoptimierung

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"17","month":"8","year":"2021"},"regenddate":{"date":"18","month":"8","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"116"},{"regstartdate":{"date":"23","month":"11","year":"2021"},"regenddate":{"date":"24","month":"11","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"117"}]

  Dokumentdefinition SPL-Programmierung

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"22","month":"9","year":"2021"},"regenddate":{"date":"24","month":"9","year":"0"},"maxusers":"8","groupid":"122"},{"regstartdate":{"date":"15","month":"12","year":"2021"},"regenddate":{"date":"17","month":"12","year":"0"},"maxusers":"8","groupid":"123"}]
  • Teacher: Simone Zahn

  smart INVOICE Customizing

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"28","month":"7","year":"2021"},"regenddate":{"date":"29","month":"7","year":"2021"},"maxusers":"8","groupid":"158"}]
  • Teacher: Simone Zahn

  Web Verifier Konfiguration und Customizing

  Category: E-Learning
  Kurstyp: E-Learning
  Veranstaltungsdauer:
  2592000
  regulartimebase: {}

  Lernmechanismen in smart FIX

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  timebase: [{"time":{"date":"29","month":"10","year":"2021"},"maxusers":"","groupid":"232","wait_groupid":"233"}]
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Simone Zahn

  Top Features smart FIX 5

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  Optimale Formulargestaltung

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  smart FIX Reporting

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  Optimale Supportanfragen

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  E-Mail-Import und -Verarbeitung

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  smart MOBILE BACKEND Installation

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  smart MOBILE BACKEND Betrieb

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  Individuelles Training

  Kurstyp: Individualtraining
  Veranstaltungsdauer:
  172800
  regulartimebase: {}

  Web Verifier Grundlagen

  Veranstaltungsdauer:
  0

  Verifier Grundlagen

  Veranstaltungsdauer:
  0

  Umstieg auf den Web Verifier

  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}

  Web Verifier Coaching

  Veranstaltungsdauer:
  0

  Verifier Coaching

  Veranstaltungsdauer:
  0

  First Level Support

  Category: Partnerwebinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}