Available courses

  Lunch & Learn

  Category: Lunch & Learn
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  1800
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Mareike Scheffe
  • Teacher: Simone Zahn

  smart FIX Basics

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  432000
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"5","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"5","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"534","wait_groupid":"535"},{"regstartdate":{"date":"2","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"2","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"536","wait_groupid":"537"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"6","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"538","wait_groupid":"539"},{"regstartdate":{"date":"3","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"3","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"556","wait_groupid":"557"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"6","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"558","wait_groupid":"559"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"12","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"593","wait_groupid":"594"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2022"},"regenddate":{"date":"11","month":"10","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"598","wait_groupid":"599"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Mareike Scheffe
  • Teacher: Simone Zahn

  Administrating smart FIX

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"10","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"12","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"528","wait_groupid":"529"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"10","year":"2022"},"regenddate":{"date":"14","month":"10","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"530","wait_groupid":"531"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"9","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"532","wait_groupid":"533"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Simone Zahn

  Introduction to the smart INVOICE subsystem

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"15","month":"6","year":"2022"},"regenddate":{"date":"15","month":"6","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"548","wait_groupid":"549"},{"regstartdate":{"date":"15","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"15","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"550","wait_groupid":"551"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"17","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"552","wait_groupid":"553"}]
  • Teacher: Mareike Scheffe

  Document Definition Basics

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"13","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"15","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"522","wait_groupid":"523"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"9","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"524","wait_groupid":"525"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"11","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"526","wait_groupid":"527"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Simone Zahn

  Document Definition AutoClassifier

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"27","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"28","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"518","wait_groupid":"519"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"25","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"520","wait_groupid":"521"}]
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Mareike Scheffe
  • Teacher: Simone Zahn

  Document Definition Subsystem Optimization

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"17","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"18","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"510","wait_groupid":"511"},{"regstartdate":{"date":"22","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"23","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"512","wait_groupid":"513"}]
  • Teacher: Sarah Adrian

  Document Definition SPL Programming

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"22","month":"6","year":"2022"},"regenddate":{"date":"24","month":"6","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"471","wait_groupid":"472"},{"regstartdate":{"date":"21","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"23","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"514","wait_groupid":"515"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"16","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"516","wait_groupid":"517"}]
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Simone Zahn

  smart INVOICE Customizing

  Kurstyp: Standardtraining
  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: []
  • Teacher: Simone Zahn

  Web Verifier Field validation

  Category: E-learning
  Kurstyp: E-Learning
  Veranstaltungsdauer:
  1814400
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Mareike Scheffe

  Web Verifier configuration and customizing

  Category: E-learning
  Kurstyp: E-Learning
  Veranstaltungsdauer:
  2592000
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Katharina Bellon
  • Teacher: Simone Zahn

  Upgrading a subsystem

  Category: E-learning
  Kurstyp: E-Learning
  Veranstaltungsdauer:
  2592000
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Mareike Scheffe

  Learning strategies for field extraction

  Category: E-learning
  Kurstyp: E-Learning
  Veranstaltungsdauer:
  2592000
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Mareike Scheffe

  Learning mechanisms in smart FIX

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  timebase: [{"time":{"date":"29","month":"4","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"453","wait_groupid":"454"},{"time":{"date":"15","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"574","wait_groupid":"575"},{"time":{"date":"18","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"576","wait_groupid":"577"}]
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Katharina Bellon

  Top Features smart FIX 5

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  Optimum Form Design

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  smart FIX Reporting

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  timebase: [{"time":{"date":"24","month":"6","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"583","wait_groupid":"584"}]
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Mareike Scheffe

  Optimum Support Requests

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  Importing and processing e-mails

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  smart MOBILE BACKEND Installation

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  smart MOBILE BACKEND Operation

  Category: Webinar
  Kurstyp: Webinar
  Veranstaltungsdauer:
  5400
  regulartimebase: {}

  Customized smart FIX training

  Kurstyp: Individualtraining
  Veranstaltungsdauer:
  172800
  regulartimebase: {}
  • Teacher: Simone Zahn

  Customized smart FLOW training

  Kurstyp: Individualtraining
  Veranstaltungsdauer:
  172800
  regulartimebase: {}

  Web Verifier Basics

  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}

  Verifier Basics

  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}

  Switchover to the Web Verifier

  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}

  Web Verifier Coaching

  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}

  Verifier Coaching

  Veranstaltungsdauer:
  0
  regulartimebase: {}