Available courses

smart FIX Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
432000
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"4","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"4","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"858","wait_groupid":"859"},{"regstartdate":{"date":"2","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"2","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"860","wait_groupid":"861"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"5","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"862","wait_groupid":"863"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"9","year":"2023"},"regenddate":{"date":"14","month":"9","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"904","wait_groupid":"905"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"11","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"912","wait_groupid":"913"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"916","wait_groupid":"917"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"5","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"926","wait_groupid":"927"},{"regstartdate":{"date":"4","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"4","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"982","wait_groupid":"983"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Administrating smart FIX

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"13","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"740","wait_groupid":"741"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"742","wait_groupid":"743"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"772","wait_groupid":"773"},{"regstartdate":{"date":"27","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"29","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"924","wait_groupid":"925"},{"regstartdate":{"date":"23","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"25","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"932","wait_groupid":"933"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"955","wait_groupid":"956"},{"regstartdate":{"date":"22","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"24","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"962","wait_groupid":"963"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"27","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"970","wait_groupid":"971"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Introduction to the smart INVOICE subsystem

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"24","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"24","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"667","wait_groupid":"668"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"12","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"938","wait_groupid":"939"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"5","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"945","wait_groupid":"946"}]
 • Teacher: Mareike Scheffe

Document Definition Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"8","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"10","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"635","wait_groupid":"636"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"19","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"16","groupid":"864","wait_groupid":"865"},{"regstartdate":{"date":"16","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"18","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"914","wait_groupid":"915"},{"regstartdate":{"date":"13","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"15","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"920","wait_groupid":"921"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"12","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"930","wait_groupid":"931"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"11","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"947","wait_groupid":"948"},{"regstartdate":{"date":"15","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"17","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"984","wait_groupid":"985"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition AutoClassifier

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"23","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"24","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"651","wait_groupid":"652"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"26","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"9","groupid":"910","wait_groupid":"911"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"9","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"918","wait_groupid":"919"},{"regstartdate":{"date":"26","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"27","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"936","wait_groupid":"937"},{"regstartdate":{"date":"20","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"21","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"968","wait_groupid":"969"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Subsystem Optimization

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"16","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"17","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"643","wait_groupid":"644"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"12","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"908","wait_groupid":"909"},{"regstartdate":{"date":"21","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"20","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"922","wait_groupid":"923"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"18","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"949","wait_groupid":"950"},{"regstartdate":{"date":"18","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"19","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"966","wait_groupid":"967"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition SPL Programming

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"13","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"15","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"659","wait_groupid":"660"},{"regstartdate":{"date":"20","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"22","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"934","wait_groupid":"935"},{"regstartdate":{"date":"31","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"2","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"942","wait_groupid":"943"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"953","wait_groupid":"954"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"964","wait_groupid":"965"}]
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Introduction to smart ACT Professional

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"25","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"25","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"9","groupid":"893","wait_groupid":"894"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"928","wait_groupid":"929"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"8","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"960","wait_groupid":"961"}]
 • Teacher: Simone Zahn