smart FIX

Courses tagged with "smart FIX"

smart FIX Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
432000
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"5","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"5","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"534","wait_groupid":"535"},{"regstartdate":{"date":"2","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"2","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"536","wait_groupid":"537"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"6","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"538","wait_groupid":"539"},{"regstartdate":{"date":"3","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"3","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"556","wait_groupid":"557"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"6","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"558","wait_groupid":"559"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"12","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"593","wait_groupid":"594"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2022"},"regenddate":{"date":"11","month":"10","year":"2022"},"maxusers":"6","groupid":"598","wait_groupid":"599"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Administrating smart FIX

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"10","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"12","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"528","wait_groupid":"529"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"10","year":"2022"},"regenddate":{"date":"14","month":"10","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"530","wait_groupid":"531"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"9","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"532","wait_groupid":"533"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"13","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"15","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"522","wait_groupid":"523"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"9","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"524","wait_groupid":"525"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"11","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"526","wait_groupid":"527"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition AutoClassifier

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"27","month":"7","year":"2022"},"regenddate":{"date":"28","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"518","wait_groupid":"519"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"25","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"520","wait_groupid":"521"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Subsystem Optimization

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"17","month":"8","year":"2022"},"regenddate":{"date":"18","month":"8","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"510","wait_groupid":"511"},{"regstartdate":{"date":"22","month":"11","year":"2022"},"regenddate":{"date":"23","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"512","wait_groupid":"513"}]
 • Teacher: Sarah Adrian

Document Definition SPL Programming

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"22","month":"6","year":"2022"},"regenddate":{"date":"24","month":"6","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"471","wait_groupid":"472"},{"regstartdate":{"date":"21","month":"9","year":"2022"},"regenddate":{"date":"23","month":"9","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"514","wait_groupid":"515"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"12","year":"2022"},"regenddate":{"date":"16","month":"12","year":"2022"},"maxusers":"8","groupid":"516","wait_groupid":"517"}]
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Field validation

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
1814400
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe

Web Verifier configuration and customizing

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Learning mechanisms in smart FIX

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"29","month":"4","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"453","wait_groupid":"454"},{"time":{"date":"15","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"574","wait_groupid":"575"},{"time":{"date":"18","month":"11","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"576","wait_groupid":"577"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon

Top Features smart FIX 5

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Optimum Form Design

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart FIX Reporting

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"24","month":"6","year":"2022"},"maxusers":"25","groupid":"583","wait_groupid":"584"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Mareike Scheffe

Optimum Support Requests

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Importing and processing e-mails

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Customized smart FIX training

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
172800
regulartimebase: {}
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Basics

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Verifier Basics

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Switchover to the Web Verifier

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Web Verifier Coaching

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Verifier Coaching

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}