smart FIX

Courses tagged with "smart FIX"

smart FIX Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
432000
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"4","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"4","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"858","wait_groupid":"859"},{"regstartdate":{"date":"2","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"2","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"860","wait_groupid":"861"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"5","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"862","wait_groupid":"863"},{"regstartdate":{"date":"14","month":"9","year":"2023"},"regenddate":{"date":"14","month":"9","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"904","wait_groupid":"905"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"11","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"912","wait_groupid":"913"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"916","wait_groupid":"917"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"5","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"926","wait_groupid":"927"},{"regstartdate":{"date":"4","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"4","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"982","wait_groupid":"983"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Administrating smart FIX

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"13","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"740","wait_groupid":"741"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"742","wait_groupid":"743"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"8","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"772","wait_groupid":"773"},{"regstartdate":{"date":"27","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"29","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"924","wait_groupid":"925"},{"regstartdate":{"date":"23","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"25","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"932","wait_groupid":"933"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"955","wait_groupid":"956"},{"regstartdate":{"date":"22","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"24","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"962","wait_groupid":"963"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"27","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"970","wait_groupid":"971"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"8","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"10","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"635","wait_groupid":"636"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"19","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"16","groupid":"864","wait_groupid":"865"},{"regstartdate":{"date":"16","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"18","month":"1","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"914","wait_groupid":"915"},{"regstartdate":{"date":"13","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"15","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"920","wait_groupid":"921"},{"regstartdate":{"date":"12","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"12","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"930","wait_groupid":"931"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"11","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"947","wait_groupid":"948"},{"regstartdate":{"date":"15","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"17","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"984","wait_groupid":"985"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition AutoClassifier

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"23","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"24","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"651","wait_groupid":"652"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"26","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"9","groupid":"910","wait_groupid":"911"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"9","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"918","wait_groupid":"919"},{"regstartdate":{"date":"26","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"27","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"936","wait_groupid":"937"},{"regstartdate":{"date":"20","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"21","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"968","wait_groupid":"969"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Subsystem Optimization

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"16","month":"11","year":"2023"},"regenddate":{"date":"17","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"643","wait_groupid":"644"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"12","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"908","wait_groupid":"909"},{"regstartdate":{"date":"21","month":"2","year":"2024"},"regenddate":{"date":"20","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"922","wait_groupid":"923"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"18","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"949","wait_groupid":"950"},{"regstartdate":{"date":"18","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"19","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"966","wait_groupid":"967"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition SPL Programming

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"13","month":"12","year":"2023"},"regenddate":{"date":"15","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"8","groupid":"659","wait_groupid":"660"},{"regstartdate":{"date":"20","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"22","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"934","wait_groupid":"935"},{"regstartdate":{"date":"31","month":"1","year":"2024"},"regenddate":{"date":"2","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"942","wait_groupid":"943"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"953","wait_groupid":"954"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"964","wait_groupid":"965"}]
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Introduction to smart ACT Professional

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"25","month":"10","year":"2023"},"regenddate":{"date":"25","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"9","groupid":"893","wait_groupid":"894"},{"regstartdate":{"date":"6","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"928","wait_groupid":"929"},{"regstartdate":{"date":"8","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"8","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"960","wait_groupid":"961"}]
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Struktur- und Feldkontrolle

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
1814400
regulartimebase: {}
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Mareike Scheffe

Web Verifier Field validation

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
1814400
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe

Web Verifier configuration and customizing

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Learning mechanisms in smart FIX

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"18","month":"12","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"792","wait_groupid":"793"},{"time":{"date":"14","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"974","wait_groupid":"975"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon

Optimum Support Request (for customers)s

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"30","month":"10","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"891","wait_groupid":"892"},{"time":{"date":"23","month":"2","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"976","wait_groupid":"977"},{"time":{"date":"28","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"978","wait_groupid":"979"}]
regulartimebase: {}

First Level Support (for partners)

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
0
timebase: [{"time":{"date":"3","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"889","wait_groupid":"890"},{"time":{"date":"28","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"980","wait_groupid":"981"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Importing and processing e-mails

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"27","month":"11","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"796","wait_groupid":"797"}]
regulartimebase: {}

smart FIX Reporting

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"29","month":"9","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"786","wait_groupid":"787"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Mareike Scheffe

Optimum Form Design

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"20","month":"4","year":"2023"},"maxusers":"25","groupid":"836","wait_groupid":"837"}]
regulartimebase: {}

Top Features smart FIX 5

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"25","month":"1","year":"2023"},"maxusers":"","groupid":"754","wait_groupid":"755"}]
regulartimebase: {}

Customized smart FIX training

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
345600
timebase: [{"time":{"date":"19","month":"7","year":"2022"},"maxusers":"10","groupid":"604","wait_groupid":"605"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Basics

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}
 • Teacher: Mareike Scheffe

Switchover to the Web Verifier

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}