Available courses

Lernmechanismen in smart FIX

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"29","month":"10","year":"2021"},"maxusers":"","groupid":"232","wait_groupid":"233"}]
regulartimebase: {}
  • Teacher: Sarah Adrian
  • Teacher: Simone Zahn

Top Features smart FIX 5

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Optimale Formulargestaltung

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart FIX Reporting

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Optimale Supportanfragen

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

E-Mail-Import und -Verarbeitung

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart MOBILE BACKEND Installation

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

smart MOBILE BACKEND Betrieb

Category: Webinar
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}