smart TARMED

Courses tagged with "smart TARMED"

smart FIX Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
432000
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"5","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"5","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"926","wait_groupid":"927"},{"regstartdate":{"date":"4","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"4","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"982","wait_groupid":"983"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"994","wait_groupid":"995"},{"regstartdate":{"date":"4","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"4","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"996","wait_groupid":"997"},{"regstartdate":{"date":"3","month":"7","year":"2024"},"regenddate":{"date":"3","month":"7","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1046","wait_groupid":"1047"},{"regstartdate":{"date":"7","month":"8","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"8","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1056","wait_groupid":"1057"},{"regstartdate":{"date":"3","month":"9","year":"2024"},"regenddate":{"date":"3","month":"9","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1070","wait_groupid":"1071"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Administrating smart FIX

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"24","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"955","wait_groupid":"956"},{"regstartdate":{"date":"22","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"24","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"962","wait_groupid":"963"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"27","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"970","wait_groupid":"971"},{"regstartdate":{"date":"30","month":"7","year":"2024"},"regenddate":{"date":"1","month":"8","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1052","wait_groupid":"1053"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"9","year":"2024"},"regenddate":{"date":"19","month":"9","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1078","wait_groupid":"1079"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Basics

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"12","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"12","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"930","wait_groupid":"931"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"11","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"947","wait_groupid":"948"},{"regstartdate":{"date":"15","month":"5","year":"2024"},"regenddate":{"date":"17","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"984","wait_groupid":"985"},{"regstartdate":{"date":"11","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"13","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"990","wait_groupid":"991"},{"regstartdate":{"date":"9","month":"7","year":"2024"},"regenddate":{"date":"11","month":"7","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1050","wait_groupid":"1051"},{"regstartdate":{"date":"13","month":"8","year":"2024"},"regenddate":{"date":"15","month":"8","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1062","wait_groupid":"1063"},{"regstartdate":{"date":"10","month":"9","year":"2024"},"regenddate":{"date":"12","month":"9","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1076","wait_groupid":"1077"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition AutoClassifier

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"26","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"27","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"936","wait_groupid":"937"},{"regstartdate":{"date":"20","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"21","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"968","wait_groupid":"969"},{"regstartdate":{"date":"21","month":"8","year":"2024"},"regenddate":{"date":"22","month":"8","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1064","wait_groupid":"1065"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition Subsystem Optimization

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"17","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"18","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"949","wait_groupid":"950"},{"regstartdate":{"date":"18","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"19","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"966","wait_groupid":"967"},{"regstartdate":{"date":"25","month":"9","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"9","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1082","wait_groupid":"1083"}]
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Simone Zahn

Document Definition SPL Programming

Kurstyp: Standardtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: [{"regstartdate":{"date":"20","month":"3","year":"2024"},"regenddate":{"date":"22","month":"3","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"934","wait_groupid":"935"},{"regstartdate":{"date":"24","month":"4","year":"2024"},"regenddate":{"date":"26","month":"4","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"953","wait_groupid":"954"},{"regstartdate":{"date":"5","month":"6","year":"2024"},"regenddate":{"date":"7","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"964","wait_groupid":"965"},{"regstartdate":{"date":"28","month":"8","year":"2024"},"regenddate":{"date":"30","month":"8","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1066","wait_groupid":"1067"},{"regstartdate":{"date":"17","month":"7","year":"2024"},"regenddate":{"date":"19","month":"7","year":"2024"},"maxusers":"8","groupid":"1068","wait_groupid":"1069"}]
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Struktur- und Feldkontrolle

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Sarah Adrian
 • Teacher: Mareike Scheffe

Web Verifier Field validation

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Mareike Scheffe

Web Verifier Configuration and Customizing

Category: E-learning
Kurstyp: E-Learning
Veranstaltungsdauer:
2592000
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Learning Mechanisms in smart FIX

Category: Web lesson
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"14","month":"5","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"974","wait_groupid":"975"},{"time":{"date":"24","month":"9","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"1080","wait_groupid":"1081"}]
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon

Optimum Support Requests (for customers)

Category: Web lesson
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
timebase: [{"time":{"date":"28","month":"6","year":"2024"},"maxusers":"25","groupid":"978","wait_groupid":"979"}]
regulartimebase: {}

Importing and Processing E-mails

Category: Web lesson
Kurstyp: Webinar
Veranstaltungsdauer:
5400
regulartimebase: {}

Customized smart FIX training

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
86400
regulartimebase: {}
 • Teacher: Katharina Bellon
 • Teacher: Simone Zahn

Web Verifier Basics

Kurstyp: Individualtraining
Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}
 • Teacher: Mareike Scheffe

Switchover to the Web Verifier

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}

Web Verifier Coaching

Veranstaltungsdauer:
0
regulartimebase: {}
 • Teacher: Simone Zahn